Lina Bjerneld, A New Kind of Order

Crystal Palace presenterar

Lina Bjerneld

A New Kind of Order

16 oktober – 15 november

Vernissage 15 oktober 17 - 20

text Katarina Sjögren

Lina Bjerneld arbetar med måleri, i olika tekniker och material för att berätta en fragmentarisk historia. Verken tillkommer lika mycket i arbetet med installationen där figurativt och non-figurativt, expressivt och kontrollerat, högt och lågt blandas. I utställningen på Crystal Palace återkommer ofta bilder av stränder, paradis, förfallna hus, hål och tunnlar, bortvända, halvt osynliga kvinnor och spår av religiösa artefakter. Tillsammans skapar bilderna en personlig mytologi som tangerar det referenslösa för betraktaren, de kommunicerar ett till synes ocensurerat känslotillstånd. Ett slags stream of consciousness-måleri, en inre monolog med associationer, färdigt och halvfärdigt formulerade tankar och referenser som återkommer eller dyker upp sporadiskt. Ofta inkluderas ett annat element i rummet, ett nytt material, ett fysiskt ingrepp i rummet som manipulerar betraktarens blick och stör ett slentrianmässigt läsande av bilderna. Intresset för perceptionen och betraktarens blick kan ge upphov till nivåförskjutningar eller ramningar och placeringar som bryter det linjära och narrativa läsandet av rummet. De rumsliga tilläggen är på samma gång ett uttryck för ett genuint intresse för material i sig, som speglar, tegel och trä.

Eng.

Lina Bjerneld tells a history in fragments through painting in different techniques and materials. The works are created as much in the process of installing, where figurative and non-figurative, expressive and controlled, high and low are mixed together. In the exhibition at Crystal Palace recurring images are beaches, paradises, decaying houses, holes and tunnels, women that are half visible and turned away and traces of religious artefacts. Together the images create a personal mythology that touches something almost lacing of reference to the viewer, they communicate a seemingly uncensored state of emotion. A Stream of Consciousness-painting, an inner monologue of associations, fully and half-formulated thoughts and references that reoccur or pops up sporadically. Another element is often included in the room, a new kind of material, a physical interference in the room that manipulates the gaze of the onlooker and disturbs the routine of reading the images. The interest for perception and the gaze of the viewer can cause displacements of levels or framings and placements that break the linear and narrative reading of the room. The additions in the room are at the same time an expression of a genuine interest for raw materials, such as mirrors, bricks and wood.